Cốp Pha sàn

Các tấm ván với kích thước
– Bản 1,2mx0,2/0,22/0,25/0,3
– Bản 1,5mx0,2/0,22/0,25/,03
– Trọng lượng: 31-32kg/m2.

Cấp theo m2 để đổ sàn.

1 Category

Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất. Mô tả về cốp pha sàn. Cốp pha sàn của Tùng Anh là tốt nhất.