Hoạt động


BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH VĨNH PHÚC

Công ty Tùng Anh cung cấp hệ giàn giáo Nêm tới Công trình Bệnh viện Sản – Nhi tại Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc với đối tác thi công xây dựng là Công ty 319.12.

Xem thêm